Април 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Изграждане на ученическо общежитие за нуждите на Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ гр. Сливен – II-ри етап

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

1. Правно основание за провеждане на процедурата

 Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обявасе провежда в изпълнениена Заповед № РД – 06 – 72/06.02.2020 г. на Директора на НХГ „Димитър Добрович“, гр. Сливен, общ. Сливен, и Обява изх. № РД – 04 – 97/06.02.2020 г. и във връзка с изразходване на собствени средства от програмата за капиталови разходи на училището.

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обявасе провежда на основание чл. 186 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

2. Възложител:

Възложител на процедурата по реда на чл.186 и сл.от глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки във вр.чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП е Директора на НХГ „Димитър Добрович“, гр. Сливен, общ. Сливен

3. Предмет на поръчката:

 Предмет на обществената поръчка: Обект: „Изграждане на ученическо общежитие за нуждите на Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ гр. Сливен – II-ри етап“.

Не се предвиждат обособени позиции.

4. Код на поръчката по CPV - основен код - 45214000.

5. Прогнозна стойност на поръчкат

Прогнозна стойност на поръчката: Максималната допустима стойност за изпълнение на поръчката не може да надвишава сумата от 244 000 лв. (двеста четиридесет и четири хиляди лева) без ДДС.\

6. Място и срок за изпълнение на поръчката:  

Място за изпълнение – Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ гр. Сливен“, ул. „Георги Данчев” № 7.

 Срокът за изпълнение на поръчката – обекта е преходен и ще се финансира от бюджета за 2020 г.

 7. Място и срок за подаване на оферти

Място и срок за подаване на оферти: Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. в канцеларията на НХГ „Димитър Добрович“, гр. Сливен, ул. „Георги Данчев“ № 7, до 16:00 часа на 21.02.2020 г.

8.Дата и място на разглеждане на офертите:

Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще бъдат отворени в НХГ „Димитър Добрович“, гр. Сливен, общ. Сливен, на 24.02.2020 г. в 15.00 ч..

9. Критерии за възлагане на поръчката:

Икономически най-изгодна оферта, която се определя от следния критерии: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цена, както и на показатели, включващи обслужване и поддръжка, техническа помощ и условия, като: начин и срок на изпълнение, срок на отстраняване на дефекти, качество на изпълнението.

Показателят цена е с относителна тежест 60 % при формиране на общата оценка.

Техническият показател е с относителна тежест 40 % при формиране на общата оценка.

10. Изисквания към изпълнението на поръчката.

За изпълнението на обектите, включени в предмета на поръчката, е разработена проектна документация, придружена с подробни количествени сметки за необходимите видове СМР. Организацията на работа за изпълнение на предвидените СМР, трябва изцяло да е съобразена с учебната програма на училището и дейностите да се извършват без да я препятстват.

Изпълнителят на обекта ще трябва да довърши строителството на сградата, като изцяло изгради първия етаж на общежитието, а на останалите етажи бъдат изпълнени всички видове инсталации. Предмета на поръчката ще е изпълнен след извършване на предвидените СМР и  въвеждане на сградата в експлоатация.

Предвидени дейности – описани в приложена количествена сметка: