Декември 2019
ПоВтСрЧвПтСъНе
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

Изграждане в груб строеж на ученическо общежитие за нуждите на Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ гр. Сливен

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

1. Правно основание за провеждане на процедурата

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява се провежда в изпълнение на Заповед No РД – 04 – 51/19.11.2018 г. на Директора на НХГ „Димитър Добрович“, гр. Сливен, общ. Сливен, и Обява изх. No РД – 04 – 51/19.11.2018 г. и във връзка с изразходване на собствени средства от програмата за капиталови разходи на училището.
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява се провежда на основание чл. 186 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

2. Възложител:

Възложител на процедурата по реда на чл.186 и сл.от глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки във вр.чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП е Директора на НХГ „Димитър Добрович“, гр. Сливен, общ. Сливен

3. Предмет на поръчката:

Предмет на обществената поръчка: Обект: „Изграждане в груб строеж на ученическо общежитие за нуждите на Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ гр. Сливен“. Не се предвиждат обособени позиции.

4. Код на поръчката по CPV

- основен код - 45214000.

5. Прогнозна стойност на поръчкатa

Прогнозна стойност на поръчката: Максималната допустима стойност за изпълнение на поръчката не може да надвишава сумата от 190 000 лв. (сто и деветдесет хиляди лева) без ДДС.

6. Място и срок за изпълнение на поръчката:

Място за изпълнение – Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“
гр. Сливен“, ул. „Георги Данчев” No 7.
Срокът за изпълнение на поръчката – обекта е преходен и ще се финансира от
бюджета за 2018 и 2019 г.

7. Място и срок за подаване на оферти

ВАЖНО: На основание чл. 188, ал. 2 ЗОП, увеличаваме срока за получаване на оферти с 3 (три) дни, като след изтичане на срока, получените оферти ще бъдат отворени на 10.12.2018 г. от 15:30 часа в сградата на НХГ Димитър Добрович - Сливен.

Място и срок за подаване на оферти: Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. в канцеларията на НХГ „Димитър Добрович“, гр. Сливен, ул. „Георги Данчев“ No 7, до 16:00 часа на 05.12.2018 г.

8. Дата и място на разглеждане на офертите:

Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще бъдат отворени в НХГ „Димитър Добрович“, гр. Сливен, общ. Сливен, на 06.12.2018 г. в 15.00 ч., в случай, че бъдат получени по малко от три оферти съглано чл. 188, ал. 1 т. 2 ЗОП, Възложителят ще публикува съобщение за удължаване на срока за приемане на офери, като деня и часа на отваряне на получените оферти ще бъде посочен в допълнителната обява на интернет страницата на училището. 

9. Критерии за възлагане на поръчката:

Икономически най-изгодна оферта, която се определя от следния критерии: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цена, както и на показатели, включващи обслужване и поддръжка, техническа помощ и условия, като: начин и срок на изпълнение, срок на отстраняване на дефекти, качество на изпълнението.
Показателят цена е с относителна тежест 60 % при формиране на общата оценка.
Техническият показател е с относителна тежест 40 % при формиране на общата оценка.

10. Изисквания към изпълнението на поръчката:

За изпълнението на обектите, включени в предмета на поръчката, е разработена проектна документация, придружена с подробни количествени сметки за необходимите видове СМР.
Организацията на работа за изпълнение на предвидените СМР, трябва изцяло да е съобразена с учебната програма на училището и дейностите да се извършват без да я препятстват.

Документи
Протокол от заседание НХГ 2018-12-12 12:52:20 Изтеглете файл
Доклад за работата НХГ 2018-12-12 12:51:24 Изтеглете файл
Пакет Документи 2018-11-20 22:57:11 Изтеглете файл
Чертежи 2 2018-11-20 22:52:49 Изтеглете файл
Чертежи 1 2018-11-20 22:48:09 Изтеглете файл